FGU opbygning – en ny 2-årig forberedende grunduddannelse

De tre spor

AGU

Almen grunduddannelse: Praksisorienteret undervisning i almene fag

PGU

Produktionsgrunduddannelse: Værkstedsundervisning

EGU

Erhvervsgrunduddannelse: Praktikuddannelse

 • Praksisorienteret dansk og matematik i alle spor
 • Mulighed for almene fag på G; E, D niveau (eksamen)
 • Mulighed for erhvervstræning i virksomhed op til 4 uger
 • Virksomhedspraktik med praktikaftale i egu
 • Kombinationsforløb
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Integreret ordblindeundervisning
 • Niveau 1 – 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring

Almen
grunduddannelse

Primært indhold:
Undervisning i almene fag: Dansk, dansk som andetsprog, matematik, it, naturvidenskab, historie, samfundsfag mv..

Undervisningsform:
Almen undervisning tilrettelagt praksisorienteret og med helheds- orienteret undervisning, der går på tværs af fag.

Faglig standard:
Læreplaner, der bl.a. indeholder de faglige mål, kernestoffet, arbejds- og evalueringsformer.

Endemål:
Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen.

Erhvervs-
grunduddannelse

Primært indhold:
Virksomhedspraktik på ordinære arbejdspladser med praktikaftale samt skoleundervisning, der giver praktiske færdigheder, understøtter og kan anvendes i virksomheds- praktikken, som fx dansk, dansk som andetsprog, matematik eller it.

Undervisningsform:
Virksomhedspraktik. Skoleundervisningen kan fx tilrettelægges som enkeltdage eller som hele uger.

Faglig standard:
Fagbilag med faglige mål og konkrete, individuelt fastsatte kompetencemål.

Endemål:
Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen. Niveau 3 afsluttes med en fagprøve og giver erhvervskompetence.

Produktions-
grunduddannelse

Primært indhold:
Skoleundervisningen er praksisrettet inden for et fagligt tema og indeholder arbejdspladslære, samarbejdlære, erhvervslære samt dansk, dansk som andetsprog, matematik og it.

Undervisningsform:
Værkstedsundervisning med reel produktion af varer og tjenesteydelser med afsætning som mål.
Undervisningen er rettet mod bestemte erhverv og linjer på EUD.

Faglig standard:
Fagbilag med faglige mål.

Endemål:
Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen. Niveau 3 afsluttes med en fagprøve og gør eleven parat til et ufaglært arbejdsmarked.

Læringsmiljø

 • Inkluderende læringsmiljø
 • Hold- og arbejdsfællesskab
 • Praksisorienteret
 • Fokus på personlig, social og faglig progression

Tre retningsgivende mål:

 • De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse
 • De unges trivsel
 • De unges fravær

Forløb

 • Uddannelsesplan fastsætter mål, retning og varighed
 • Forløbsplan beskriver indhold, og hvordan mål nås
 • Fleksibel tilrettelæggelse samt af- og påstigning
 • Varighed op til 2 år med mulighed for forlængelse
 • Kompetencebevis og evt. uddannelsesbevis
 • efter endt forløb