Prøver og eksamen på FGU Aarhus

Prøveperioder

På FGU Aarhus er der prøve og eksamen i henholdsvis januar og juni måned hvert år.

Prøveformer

På FGU Aarhus er der tre prøveformer for alle fag:

Oversigt over prøveformer for alle fag ved FGU Aarhus

Fag/fagligt tema Portfolio prøve Praktisk prøve på én arbejdsdag Praktisk prøve over flere arbejdsdage
Alle almene fag (minus PASE) X
PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære) X
Byg, bolig og anlæg X X
Handel og kundeservice X
Industri X X
Jordbrug, skovbrug og fiskeri X
Kommunikation og medier X X X
Mad og ernæring X X
Miljø og genbrug X
Motor og mekanik X X
Musisk og kunstnerisk produktion X X
Omsorg og sundhed X
Service og transport X X
Turisme, kultur og fritid X X X

I det følgende beskrives de tre prøveformer

1. Portfolioprøve

Varighed

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inkl. votering.

Selve prøven

Du skal medbringe din præsentationsportfolio til den mundtlige eksamen. Din præsentationsportfolio er eksamensgrundlaget. Prøven starter med, at du præsenterer din præsentationsportfolio. Dette varer ca. 10 minutter.

Herefter er der en samtale mellem dig, eksaminator og censor, hvor de kan stille spørgsmål, og du kan få lejlighed til at forklare og uddybe dit skriftlige arbejde. Det er din daglige underviser, der er eksaminator. Denne del af prøven varer ca. 15 minutter. Herefter sendes du ud af lokalet, mens eksaminator og censor voterer.

Bedømmelse

Efter voteringen kaldes du ind og får din bedømmelse samt begrundelse for bedømmelsen. Almene fag bedømmes efter 7-trins skalaen. Ved fagprøve på FGU niveau 3 anvendes bedømmelsen ”bestået eller ikke bestået”. Bedømmelsesgrundlaget er din mundtlige præstation og din præsentationsportfolio.

Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af din mundtlige præstation og din præsentationsportfolio i forhold til bedømmelseskriterierne for faget og de elementer, som underviser og censor lægger vægt på ved prøven, og ud fra skolens bedømmelsesplan for almene fag og bedømmelsesplan for fagprøver.

Kommer du for sent

Hvis du kommer for sent til den mundtlig prøve, kan der muligvis tilbydes et andet prøvetidspunkt samme dag, hvis din forsinkelse er velbegrundet. Dette afgøres af eksaminator og censor. Hvis det vurderes, at du ikke kan få adgang til eksamenslokalet, tæller den mistede eksamination, som om du var mødt i forhold til det samlede antal eksamenstilbud, som du kan blive tilbudt i hvert fag.

2. Én-dags praktisk prøve

Varighed

1-dags praktisk prøve varer typisk, hvad der svarer til en almindelig skoledag, dvs. 6 klokketimer.

Forplejning

Der er ikke indlagt pauser på prøvedagen. Skolen leverer sandwich og vand, og du kan desuden selv medbringe supplerende mad og drikke.

Selve prøven

Du får udleveret en opgave, som du skal løse alene eller i en gruppe. Den udleverede opgave er eksaminationsgrundlaget. Det er aftalt inden prøvedagen, om du arbejder alene eller i gruppe. Hvis du er i en gruppe, har I sammen med jeres underviser aftalt gruppens sammensætning inden prøvedagen.

Den stillede opgave ligner de opgaver, du har arbejdet med i undervisningen.

I løbet af dagen går eksaminator og censor rundt mellem eleverne, og ser på hvordan I løser opgaven, og taler med jer om det i faglige samtaler. Det er din daglige underviser, der fungerer som eksaminator på denne dag. Eksaminator og censor tager notater undervejs, sådan de har et solidt grundlag at vurdere din præstation på. Du må medbringe alle dine noter og din arbejdsportfolio til brug undervejs i arbejdsprocessen.

Bedømmelse

Ved dagens afslutning voterer eksaminator og censor.

Du kaldes herefter ind i et separat lokale og får din bedømmelse samt begrundelse for bedømmelsen. Ved fagprøve på FGU niveau 3 anvendes bedømmelsen ”bestået eller ikke bestået”.

Bedømmelsesgrundlaget er dit produkt, arbejdsprocessen og den faglige samtale undervejs i processen.

Karakteren fastsættes i forhold til bedømmelseskriterierne for faget og de elementer, som underviser og censor lægger vægt på ved prøven, og ud fra skolens bedømmelsesplan ved fagprøver på FGU niveau 3. (link til bedømmelsesplan ved fagprøver på FGU niveau 3)

Kommer du for sent?

Hvis du kommer for sent, når den praktiske prøve begynder, kan du i særlige tilfælde få lov til at påbegynde prøven forsinket. Dette forudsætter dog, at din eksaminator vurderer det usandsynligt, at du under forsinkelsen har modtaget oplysninger, du kan bruge i prøven. Hvis du skal til 1-dags praktisk prøve sammen med en gruppe, forudsætter det endvidere, at det ikke er til væsentlig gene for din gruppe, at du kommer for sent. Sluttidspunktet for prøven ændres ikke. Hvis det vurderes, at du ikke kan få adgang til eksamenslokalet, tæller den mistede eksamination, som om du var mødt, i forhold til det samlede antal eksamenstilbud som du kan blive tilbudt i hvert fag.

3. Flere dages praktisk prøve

Varighed

Flere dages praktisk prøve varer 2 – 5 dage, afhængig af hvad der er besluttet for det pågældende faglige tema. Hver dag svarer i længde til en typisk skoledag, dvs. 6 klokketimer. Ud over selve prøvedagene, er der en dag til sidst til eksamen for hele holdet, og hvor der er afsat 30 minutter til hver elev.

Forplejning

Der er ikke indlagt pauser på prøvedagene. Skolen leverer sandwich og vand, og du kan desuden selv medbringe supplerende mad og drikke.

Prøvedagene

På den første arbejdsdag får du udleveret en arbejdsopgave, som du skal løse enten alene eller sammen med en gruppe. Den udleverede opgave er eksaminationsgrundlaget.

Det er aftalt, inden prøven begynder, om du arbejder alene eller i gruppe. Hvis du er i en gruppe, har I sammen med jeres underviser aftalt gruppens sammensætning inden første prøvedag.

Den stillede opgave ligner de opgaver, du har arbejdet med i undervisningen.

Din underviser er til stede en stor del af tiden, mens du/I arbejder med opgaven, og underviseren kan vejlede undervejs.

Du må medbringe alle dine noter og din arbejdsportfolio til brug undervejs i arbejdsprocessen.

Den sidste dag (eksamensdagen)

På eksamensdagen fremlægger du dit arbejde, enten alene, hvis du har arbejdet alene, eller i gruppen, hvis du har været i en gruppe. Der afsættes 30 minutter pr. elev, 45 minutter ved to elever, 60 minutter ved tre elever, 75 minutter ved fire elever, osv. Til stede ved fremlæggelsen er eksaminator og censor, og fremlæggelsen foregår som en faglig samtale. Det er din daglige underviser, der er eksaminator.

I den faglige samtale fortæller du/I om jeres arbejdsproces, og hvordan I er nået frem til resultatet, og eksaminator og censor stiller spørgsmål.

Herefter forlader du/I lokalet, mens eksaminator og censor voterer, og du kaldes ind igen, når de har fastsat din karakter, som du får sammen med en begrundelse for karakteren.

Bedømmelse

Bedømmelsesgrundlaget er dit produkt og din mundtlige præstation under eksaminationen. Karakteren fastsættes i forhold til bedømmelseskriterierne for faget og de elementer, som underviser og censor lægger vægt på ved prøven, og ud fra skolens bedømmelsesplan ved fagprøver på FGU niveau 3.

Ved fagprøve på FGU niveau 3 anvendes bedømmelsen ”bestået eller ikke bestået” For sent – Flere dages praktisk prøve Hvis du kommer for sent, når den praktiske prøve begynder, kan du i særlige tilfælde få lov til at påbegynde prøven forsinket. Dette forudsætter dog, at din underviser vurderer det usandsynligt, at du under forsinkelsen har modtaget oplysninger, du kan bruge i prøven. Hvis du skal til flere dages praktisk prøve sammen med en gruppe, forudsætter det endvidere, at det ikke er til væsentlig gene for din gruppe, at du kommer for sent. Sluttidspunktet for prøven ændres ikke. Hvis det vurderes, at du ikke kan få adgang til eksamenslokalet, tæller den mistede eksamination, som om du var mødt, i forhold til det samlede antal eksamenstilbud som du kan blive tilbudt i hvert fag.

Mødetider

Du skal møde senest 15 minutter før prøvens begyndelse. For prøver over flere dag, gælder dette hver dag.

Eksamensfag

Du skal afslutte fagene med en prøve på det niveau, der fremgår af din forløbsplan.

Prøve i dansk eller dansk som andetsprog og matematik er obligatorisk, med mindre du har merit eller søgt om fritagelse.

Når du har et eller flere almene fag, ud over dansk eller dansk som andetsprog og matematik, skal du til prøve i yderligere et af disse fag. Det afgøres ved udtræk, som foretages af rektor og skolelederne. Du får information, om hvilke fag der er udtrukket, tidligst 21 dage før eksamen og senest 7 dage inden undervisningen i faget afsluttes.

Tilmelding til eksamen

Dine fag og niveauer er aftalt i forbindelse med udarbejdelsen af din forløbsplan og vil fremgå af denne.

Din underviser indstiller dig til prøve i et fag, når du har deltaget i undervisningen og har opnået et tilstrækkeligt niveau i faget.

Ved prøver, hvor du skal bruge din præsentationsportfolio, kan du først deltage i prøven, når din underviser har godkendt portfolioen, og du har afleveret den rettidigt. Rettidig aflevering betyder, at du har afleveret portfolioen på det tidspunkt, som din underviser har meldt ud.

Udeblivelse

Hvis du udebliver fra eksamen uden lovlig grund, tæller den mistede eksamination, som om du var mødt, i forhold til det samlede antal eksamenstilbud som du kan blive tilbudt i hvert fag.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, eller du har et andet modersmål end dansk, kan du i visse tilfælde gå til prøver under særlige vilkår. Dette skal du altid ansøge om i så god tid som muligt i samarbejde med OBU-underviser (Ordblindeunderviser) og din underviser i prøvefaget. Ansøgning sendes til skolelederen.

Du kan kun forvente at gå til prøve under særlige vilkår, hvis du i forvejen er visiteret til ”særlige vilkår” af OBU-underviser, og/eller det fremgår af din uddannelsesplan, at du har funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder.

Eksempler på særlige vilkår er ekstra forberedelsestid, brug af særlige hjælpemidler før og under prøven, tolkebistand, sekretærhjælp, oplæsning af opgaven.

Hvis du godkendes til ”særlige vilkår”, ændrer det ikke på prøvens niveau.

Fritagelse for prøve

Du kan i ganske særlige tilfælde fritages for at deltage i prøver. Fritagelse og begrundelse for fritagelsen skal fremgå af din forløbsplan. Beslutning om eventuel fritagelse og begrundelse for fritagelse sker i samråd mellem dig, din underviser og studievejleder, og der skal indsendes en ansøgning om fritagelse til skolens ledelse. Studievejlederen er behjælpelig med dette.

Sygdom

Hvis du bliver syg før prøven, skal du meddele dette til FGU Aarhus på telefon 8740 8600 senest en halv time før prøven. Hvis du bliver syg under prøven, kontakter din eksaminator eller den tilsynsførende straks den prøveansvarlige skoleleder. Herefter aftales en ny prøvedato.

Sygeeksamen eller omprøve

Sygeeksamen er en prøve i et alment fag eller en fagprøve på FGU niveau 3 for elever, der ikke har været i stand til at deltage i den ordinære prøve, på grund af dokumenteret sygdom i tidsrummet for den ordinære prøve. I praksis betyder det, at du skal dokumentere din sygdom i form af en lægeerklæring, som du selv skal betale. Dette gør du efterfølgende til den prøveansvarlige skoleleder.

Omprøve er en prøve i et alment fag eller en fagprøve på FGU niveau 3 for elever, der ikke har bestået den første prøve, enten fordi de faglige mål ikke blev opfyldt i tilstrækkeligt acceptabelt omfang, eller på grund af udeblivelse fra eksamen.

Du har ret til at deltage i den samme prøve to gange. Ved dokumenteret sygdom bruges ikke et prøveforsøg.

Skal du til sygeeksamen eller omprøve, modtager du informationer herom efter eksamensperiodens afslutning.

Overtrædelse af eksamensreglementet

Hvis du udviser forstyrrende adfærd eller ikke overholder de ved prøven angivne regler og retningslinjer, kan du bortvises. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for pågældende prøve bortfalder, og du har med bortvisningen brugt en prøvegang. Skolen indberetter bortvisninger til undervisningsministeriet.

Snyd

Brug af andre hjælpemidler end de tilladte betragtes som snyd og medfører bortvisning, herunder også afskrift fra internettet, andre sociale medier eller fra andre elever, kommunikation med omverdenen under prøven og informationssøgning på nettet.

Klage

Eventuel klage skal indgives til FGUAarhus’ direktør, Claus Bentsen, senest 2 uger efter bedømmelsen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og velbegrundet og skal indgives individuelt.

Beviser

Når du afslutter dit forløb på FGU, får du et bevis. Afhængigt af dit forløb får du et eller flere af følgende beviser:

  1. Erklæring om gennemført undervisning
  2. Bevis for enkeltfag
  3. Bevis for forberedelseseksamen til HF
  4. Kompetencebevis
  5. Uddannelsesbevis.

Uddannelsesbevis udstedes til alle elever, der afslutter deres FGU-uddannelse på højeste niveau.