Partnerskaber

Classline

FGU Aarhus er tovholder på projekt Classline, som er et online klasseværelse for uddannelsesmæssigt svækkede studerende. De øvrige partnere er InterCollege ApS (Danmark), Asociatia De Dezvoltare til Europei Prin Tineri – ADEPT (Rumænien) samt Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü – KPDoNE (Tyrkiet).

Formålet med Erasmus+-projektet er at reducere skolefravær blandt europæiske elever i gymnasiet og gymnasiet, der er forhindret i fysisk deltagelse i klasseværelset, hovedsageligt men ikke begrænset til psykiske lidelser.

FGU Aarhus står bag ny bog om Urban Permaculture

FGU Aarhus har netop afsluttet et stort EU-projekt med titlen Urban Permaculture. Sammen med partnere fra fem lande i Europa har FGU Aarhus udviklet et 15 dages undervisningsforløb, som skal kunne bruges over hele Europa som en del af et pensum på for eksempel en erhvervsuddannelse.

FGU Aarhus’ opgave har udover styring af Erasmus+ – projektet bestået i at udvikle selve indholdet på det 15 dages undervisningsforløb i tæt samarbejde med de europæiske partnere.

Mobiliteter

Vi sender elever afsted på hold sammen med deres lærere i 14 dage. I løbet af de 2 uger vil eleverne blive tilknyttet en arbejdsplads i det respektive land og ved turens afslutning modtage et diplom på erhvervspraktik i udlandet.

Turen vil blive arrangeret og finansieret via Erasmus+ midler.

Ny FGU-skole i Gellerup

I starten af 2022 lukkede FGU Midtby på Klosterport, og hovedparten af aktiviteterne flyttede ind i det nye Sports- og Kulturcampus i Gellerup. FGU Aarhus Vest er nu åbnet som den første ungdomsuddannelse i Gellerup. Skolen er placeret i Sports- og Kulturcampus, som også rummer Cirkus Tværs, Aarhus Klatreklub og fodboldklubben ACFC. Sports- og Kulturcampus er udviklet af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i et tæt samspil med en række samarbejdspartnere – A. P. Møller Fonden, Realdania, Købmand Hermann Sallings Fond og Lokale- og Anlægsfonden.

Elevinddragelse og demokrati

FGU Aarhus sender hvert år mange elevhold med lærere på rejser i Europa via Erasmus+ mobilitetsprogram. Disse ture giver vores elever en unik mulighed for at opleve andre kulturer, arbejdspladser og uddannelsessystemer.

FGU Aarhus deltager i et samarbejde med fem andre FGU-skoler (FGU Østjylland, FGU Midt-Vest, FGU Midtjylland, FGU Sydøstjylland, FGU-skolen Holstebro, Lemvig, Skive, Struer) om at fremme elevinddragelse i demokratiske processer på FGU.

Projektet arbejder på at gennemføre en elevrådsuddannelse for alle FGU-elevråd i Midtjylland. FGUs elevorganisation Modstrøm spiller en central rolle i projektet.

FGU-didaktik: Praksislæring, helhedsorienteret og inkluderende undervisning

I samarbejde med Foreningen til Fremme af Praksislæring vil vi udvikle vores medarbejderes forståelse af didaktikken bag FGU-reformen.

Her ser vi et to-delt behov:

1. Vores faglærere har gavn af at udvikle forståelsen af den didaktiske og pædagogiske tænkning bag FGU – hvad er praksislæring, hvad er inkludernede, helhedsorienteret og vedkommende undervisning mm?

2. Vores almenlærere har gavn af at udvikle deres forståelse for praksis i de almene fag. Målet her er ligeledes at udvikle praksisnære undervisningsmaterialer, som kan anvendes i hverdagen og deles i personalegruppen.

Vi ønsker at fremme et fælles sprog på tværs af vores spor. Vi ønsker ligeledes at udvikle en fælles FGU-identitet hos vores medarbejdere.

Fritidsjob – bedre integration

I dette projekt har FGU Aarhus etableret et 3-årigt partnerskab med foreningen NIIS, Ny integration i Samfundet.

Projektet udvikler og afprøver metoder, der skal få unge flygtninge og indvandrere mellem 15-25 år i fritidsjob i starten af deres FGU-forløb.

Projektet forventer, at et fritidsjob kan være med til at fastholde de unge i FGU- forløb, bane vejen for at styrke sproget dansk, få en større forståelse af de danske uddannelsesmuligheder og det danske arbejdsmarked samt øge muligheden for at etablere netværk, der på sigt kan fremme integration i det danske samfund.

Indsatsen forventes at blive forebyggende og mindske risikoen for, at unge flygtninge kommer ud i social isolation, kriminalitet og arbejdsløshed.

Projektet vil give unge flygtninge og indvandrere, der starter på FGU i Aarhus, et kursus- og individuelt forløb hos NIIS, hvor de får viden om det danske arbejdsmarked, uddannelsesmuligheder i Danmark, dansk kultur, foreningsliv og fritidsmuligheder, som vil motivere og forberede de unge på at starte i et fritidsjob.

INSUM

FGU Aarhus har modtaget 2,25 mio. kr. fra den A.P. Møllerske Støttefond til mentorprojektet INSUM, som vi driver sammen med Sivitas og Aarhus Kommune.

Formålet med projektet er at styrke frafaldstruede elevers tilknytning til FGU, så de gennemfører deres FGU-forløb og kommer videre i beskæftigelse eller job. Projektet startede 1. august 2021 og vil vare to år. Vi forventer, at 45 unge med anden etnisk herkomst end dansk vil have været en del af projektet i denne periode. Ambitionen er, at 80 % af de deltagende unge gennemfører deres FGU-forløb.

Projektet tager udgangspunkt i en narrativ tilgang, hvor den unge i samarbejde med en række nøglepersoner identificerer og mobiliserer egne ressourcer og dermed styrker evnen til at mestre eget liv.

Projekt INSUM er bygget op omkring følgende tre delmål:

  1. At eleven genfortæller sin egen historie og gennem samtaler skaber en ny fortælling om sig selv.
  2. At eleven lærer sig selv bedre at kende og skaber sin egen identitet og ståsted.
  3. At den unge styrker sin tilknytning til uddannelsessystemet.

Opkvalificering af det ordblindevenlige undervisningsmiljø

På FGU Aarhus er omkring 35 % af vores elever ordblinde, mens ca. 40 % har læse- og skrivevanskeligheder. Vi har således på FGU Aarhus en overvægt af elever, som vil have gavn af at være en del af et ordblindevenligt læringsmiljø. På denne baggrund ønsker vi at udvikle en sammenhængende indsats til opkvalificering og udvikling af et inkluderende læringsmiljø på FGU Aarhus. Dette vil ske i samarbejde med ordblindekonsulent Mikael Stensgaard Nielsen.

Vi ønsker at udvikle en helhedsorienteret indsats, som kommer alle elever til gavn. Vi ser nemlig ikke ordblindheden som et individuelt problem for eleven, men som et forhold, der skal håndteres i det samlede læringsmiljø.

I denne forbindelse er vi optaget af:

  1. Hvordan udvikler vi en helhedsorienteret indsat til gavn for alle elever?
  2. Hvordan bliver læring tilgængelig for vores ordblinde elever?
  3. Hvordan sikrer vi, at alle vores elever, på trods af læse/skrive-udfordringer, har adgang til læring på lige vilkår?
  4. Hvordan udvikler vi procedurer for det ordblindevenlige læringsmiljø, som passer bedst til eleverne?
  5. Hvordan udvikler vi systematiske procedurer for det ordblindevenlige område, som sikrer god dialog og kommunikation på tværs af personalegrupper til gavn for eleverne?

Vi har fået midler til at opkvalificere det ordblindevenlige undervisningsmiljø fra UVM’s pulje til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige læringsmiljø.

FGU Aarhus logo

enjoy